Mahkeme, İBB’yi haklı buldu: Kanal İstanbul’un imar planı iptal edildi

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin ‘Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik açtığı davada İBB’yi haklı buldu. Mahkeme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliğinin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Murat Kurum’un bakan olduğu dönemde, 15 Temmuz 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ni onaylamıştı.

İlgili plan, 16 Temmuz 2021’den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu plan değişikliğine itiraz ederek konuyu yargıya taşımış, yaptığı başvuruda plan değişikliklerinin kamu yararına aykırı olduğunu ve İstanbul’un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zararlar vereceğini savunmuştu.

Bakanlık ise İBB’nin bu itirazını reddetmişti.

MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU

Büyükşehir belediyesinin itirazını haklı bulan İstanbul 11. İdare Mahkemesi, imar planını iptal etti. 2023/3120 sayılı kararda, “15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve hukuka uygunluk bulunmadığı” belirtildi.

İptalle ilgili mahkeme kararında, dava konusu revizyon imar planı değişikliklerinde nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği ve bu durumun belirsizlik yarattığı vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre, nüfus hesaplarının eksik olduğu ve yatırımcı kurum ve kuruluşlarının görüşlerine dair bilginin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

İBB’nin Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik diğer davaları ise yargıda devam ediyor.

Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna ilişkin dava, Danıştay’da görüşülüyor.